KUJAWSKI
3 ZIARNA

DO SMAŻENIA I SAŁATEK

Pula zwrotów została wyczerpana, nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zapraszamy do kolejnych akcji z Kujawskim.

Wypróbuj i zgarnij kasę

Kup Kujawski 3 Ziarna 750 ml
w sklepach Lidl w dniach 28.03-11.04.2022

Lidl
Krok 1

1

kup Kujawski 3 Ziarna

750 ml w terminie

28.03.2022 - 11.04.2022

Krok 2

2

zarejestruj paragon

do 18.04.2022

Krok 3

3

pieniądze za zakup

wrócą na Twoje konto

 

Pobierz Regulamin

Informujemy, że Państwa dane podane w powyższym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Streetcom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, w celach związanych przedmiotowo z Promocją „Wypróbuj Kujawski 3 Ziarna i zgarnij kasę”, tj. w celach związanych z przyjmowaniem Zgłoszeń, ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania zwrotu, dokonania zwrotu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. Podstawy prawne przetwarzania: art. 6 ust. 1 punk b), c) i f) RODO. Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne do zrealizowania celu, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; prawo dostępu do danych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod tym adresem: „Obowiązek Informacyjny”.

 1. Administratorem danych osobowych jest STREETCOM POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000717688, o kapitale zakładowym 10 000 zł., Regon 369491390, NIP: 525-273-97-18; adres e-mail: promocjakujawski@streetcom.pl.
 2. Podane dane:
  1. nie będą udostępniane innym odbiorcom (jednakże mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora Promocji wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo);
  2. nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  3. będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Promocji, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji, wynikające z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego;
  4. będą przetwarzane w sposób obejmujący ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz adresy IP.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo:
  1. żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w Promocji.
 5. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie:
  1. art. 6, ust. 1, pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  2. art. 6, ust. 1, pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obowiązki wynikające z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej i księgowej);
  3. art. 6, ust. 1, pkt f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – obrona przed ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie badań statystycznych i badań opinii.
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W celu kontaktu z inspektorem ochrony danych skorzystać należy z następujących danych:

Daniel Wieszczycki

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Streetcom Poland Sp. z o.o.

ul. Foksal 16

00-372 Warszawa

streetcom@streetcom.pl